Artikel 1. Identiteit van de ondernemer en toepasselijkheid

 1. De eenmanszaak Marketing Krakers, gevestigd te Leeuwarden, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Post en bezoekadres van MARKETING KRAKERS Icarusweg 16, 8938AX. E-mail: info@marketingkrakers.nl
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Marketing Krakers (in het vervolg: “MARKETING KRAKERS”) en haar opdrachtgevers. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers worden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen MARKETING KRAKERS en haar opdrachtnemers. Algemene voorwaarden van opdrachtnemers worden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Hulppersonen en medewerkers van MARKETING KRAKERS vallen onder deze algemene voorwaarden alszijnde BAMOE MARKETING.

 

 1. Kortheidshalve worden de opdrachtgever en de opdrachtnemer in het vervolg “Wederpartij” genoemd. 

 

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MARKETING KRAKERS en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

 1. Indien MARKETING KRAKERS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MARKETING KRAKERS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van MARKETING KRAKERS zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Een offerte en aanbieding is geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. MARKETING KRAKERS behoudt zich het recht voor om binnen 14 dagen na aanvaarding de overeenkomst alsnog te herroepen.

 

 1. MARKETING KRAKERS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke fout of misslag bevatten.

 

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 1. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MARKETING KRAKERS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MARKETING KRAKERS met de wijziging instemt.

 

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht MARKETING KRAKERS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 

 1. De overeenkomst tussen MARKETING KRAKERS en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij MARKETING KRAKERS schriftelijk in gebreke te stellen. MARKETING KRAKERS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

 1. MARKETING KRAKERS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

 1. MARKETING KRAKERS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Indien door MARKETING KRAKERS of door MARKETING KRAKERS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

 1. Levering geschiedt af bedrijf van MARKETING KRAKERS. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is MARKETING KRAKERS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij ter beschikking staan.

 

 1. MARKETING KRAKERS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan MARKETING KRAKERS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

 1. MARKETING KRAKERS kan nimmer worden aangesproken op gebreken danwel op het niet nakomen van de overeenkomst indien MARKETING KRAKERS afhankelijk is van datgeen wat Wederpartij moet aanleveren om correct aan de overeenkomst te kunnen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan benodigde content voor de ontwikkeling van een website. MARKETING KRAKERS kan een redelijke termijn aan Wederpartij verstrekken om alsnog te voldoen aan aanlevering van dergelijke benodigdheden. Indien Wederpartij binnen deze termijn alsnog nalaat relevante informatie te leveren is MARKETING KRAKERS gerechtigd vertragingsrente, dan wel redelijke kosten voor vertraging in rekening te brengen bij Wederpartij.

 

 1. MARKETING KRAKERS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MARKETING KRAKERS is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. MARKETING KRAKERS zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

 

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is MARKETING KRAKERS gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen MARKETING KRAKERS bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van MARKETING KRAKERS op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 

 1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MARKETING KRAKERS een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

 1. Indien MARKETING KRAKERS met de Wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is MARKETING KRAKERS niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

 1. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij MARKETING KRAKERS alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren:

 

 1. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op MARKETING KRAKERS rustende verplichting ingevolge de wet;

 

 1. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

 

 1. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

 1. De overeenkomst is afgerond zodra alle geoffreerde diensten/producten zijn toegepast zoals omschreven in de overeenkomst en de Wederpartij zijn goedkeuring heeft gegeven.
 2. Indien MARKETING KRAKERS haar product en/of dienst heeft opgeleverd met als gevolg dat de overeenkomst is beëindigd als in artikel 3.17, is MARKETING KRAKERS gerechtigd kosten conform haar uurloon in rekening te brengen indien Wederpartij aanvullende werkzaamheden verlangt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanpassing van de website van Wederpartij of verstrekking van inloggegevens. 

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

 1. MARKETING KRAKERS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en ook indien na het sluiten van de overeenkomst MARKETING KRAKERS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. Dit geldt ook indien de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van MARKETING KRAKERS kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 

 1. Voorts is MARKETING KRAKERS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MARKETING KRAKERS kan worden gevergd.

 

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MARKETING KRAKERS op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien MARKETING KRAKERS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

 1. Indien MARKETING KRAKERS tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

 1. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is MARKETING KRAKERS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

 1. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MARKETING KRAKERS gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MARKETING KRAKERS, zal MARKETING KRAKERS in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MARKETING KRAKERS extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij MARKETING KRAKERS anders aangeeft.

 

 1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MARKETING KRAKERS vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MARKETING KRAKERS op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanafvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 


 

Artikel 5. Overmacht

 1. MARKETING KRAKERS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MARKETING KRAKERS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MARKETING KRAKERS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MARKETING KRAKERS of van derden daaronder begrepen. MARKETING KRAKERS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MARKETING KRAKERS zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

 

 1. MARKETING KRAKERS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 1. Voorzover MARKETING KRAKERS ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MARKETING KRAKERS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MARKETING KRAKERS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door MARKETING KRAKERS aangegeven. MARKETING KRAKERS is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

 1. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 8% per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente gewijzigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van algehele voldoening. Wanneer er online producten opgeleverd worden en de Wederpartij in gebreke blijft van tijdige betaling, is MARKETING KRAKERS gerechtigd de producten offline te halen totdat de betaling volledig voldaan is.

 

 1. MARKETING KRAKERS heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MARKETING KRAKERS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. MARKETING KRAKERS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

 1. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MARKETING KRAKERS verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Hier valt in ieder geval de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten conform de BIK onder. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst door MARKETING KRAKERS geleverde blijft eigendom van MARKETING KRAKERS totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met MARKETING KRAKERS gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 

 1. Het door MARKETING KRAKERS geleverde, dat ingevolge artikel 7.1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

 1. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MARKETING KRAKERS veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om MARKETING KRAKERS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan MARKETING KRAKERS ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is MARKETING KRAKERS gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens MARKETING KRAKERS bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

 1. Voor het geval MARKETING KRAKERS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan MARKETING KRAKERS en door MARKETING KRAKERS aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MARKETING KRAKERS zich bevinden en deze terug te nemen.

 


 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. MARKETING KRAKERS aanvaardt enkel aansprakelijkheid in geval van opzet of grove schuld.

 

 1. MARKETING KRAKERS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MARKETING KRAKERS is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

 1. Indien MARKETING KRAKERS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MARKETING KRAKERS beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag.

 

 1. De aansprakelijkheid van MARKETING KRAKERS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

 1. MARKETING KRAKERS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens MARKETING KRAKERS en de door MARKETING KRAKERS bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar nadat de Wederpartij op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van het betreffende vorderingsrecht.

Artikel 9. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart MARKETING KRAKERS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MARKETING KRAKERS toerekenbaar is. Indien MARKETING KRAKERS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden MARKETING KRAKERS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MARKETING KRAKERS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MARKETING KRAKERS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 


 1.  

Artikel 10. Intellectuele eigendom

MARKETING KRAKERS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. MARKETING KRAKERS heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Hosting

 1. MARKETING KRAKERS spant zich in om de gegevens die Wederpartij opslaat op de apparatuur van MARKETING KRAKERS zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Wederpartij bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

 

 1. MARKETING KRAKERS spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Wederpartij te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 

 1. Wederpartij stelt MARKETING KRAKERS steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

 

 1. Wederpartij geeft MARKETING KRAKERS toestemming de gegevens als in artikel 12.3 en overige persoonsgegevens vallende onder de AVG, te verwerken en te bewaren voor zover dit nodig is voor juiste uitvoering van de overeenkomst. Wederpartij geeft toestemming om deze gegevens drie jaar na beëindiging van de overeenkomst op te slaan en te bewaren.  

 

 1. Wederpartij onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat MARKETING KRAKERS het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.

 

 1. Wederpartij onthoudt zich ervan overige Wederpartijen of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Wederpartij verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Wederpartij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks MARKETING KRAKERS, overige Wederpartijen of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. MARKETING KRAKERS zal Wederpartij op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

 

 1. Wederpartij vrijwaart MARKETING KRAKERS van alle juridische claims met betrekking tot de door Wederpartij opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

 

 1. Wederpartij zal zich houden aan de Netiquette.

 

 1. Zonder toestemming van MARKETING KRAKERS is het Wederpartij verboden de door MARKETING KRAKERS verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

 

 1. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Wederpartij.

 

 1. MARKETING KRAKERS heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Wederpartij ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens MARKETING KRAKERS niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.

 

 1. MARKETING KRAKERS garandeert een up-time van minimaal 99%. Indien de up-time hoger is dan dit percentage, vrijwaart MARKETING KRAKERS zich van een aansprakelijkheid ten gevolge hiervan.

 


 

Artikel 12. Ontwikkeling van programmatuur

 

 1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. MARKETING KRAKERS zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Wederpartij te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Wederpartij instaat.

 

 1. MARKETING KRAKERS is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Wederpartij de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 verkrijgt Wederpartij het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Wederpartij ter beschikking worden gesteld en is Wederpartij gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

 

 1. MARKETING KRAKERS heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

 

Artikel 13. Gebruikersrechten 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 verleent MARKETING KRAKERS Wederpartij het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Wederpartij zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Wederpartij uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

 

 1. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Wederpartij niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Wederpartij gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Wederpartij ter beschikking gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 


 

Artikel 14. Domeinnamen en IP-adresssen

 

 1. Indien is overeengekomen, dat MARKETING KRAKERS voor Wederpartij zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

 

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. MARKETING KRAKERS vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

 

 1. Wederpartij kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van MARKETING KRAKERS, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

 

 1. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Wederpartij en Wederpartij is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Wederpartij vrijwaart MARKETING KRAKERS tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam MARKETING KRAKERS geen bemiddeling heeft verleend.

 

 


 

Artikel 15. AVG

Wederpartij geeft MARKETING KRAKERS toestemming om de voor de overeenkomst benodige informatie te gebruiken, te verwerken en te archiveren voor zover en voor zolang dat nodig is om op een juiste wijze te voldoen aan het overeengekomene.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MARKETING KRAKERS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. De rechter in de vestigingsplaats van MARKETING KRAKERS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 1. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

 

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met MARKETING KRAKERS.

 

 1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.